منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1273.91 0.2700 0.0200 1274.05 1273.56 01:05:53
گرم 40.96 0.0087 0.0006 40.96 40.95 01:05:53
کیلوگرم 40957.13 8.6807 0.6430 40961.63 40945.87 01:05:53
تولا 477.72 0.1013 0.0075 477.77 477.59 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.43 0.0000 0.0000 14.43 14.42 01:02:47
گرم 0.46 0.0000 0.0000 0.46 0.46 01:02:47
کیلوگرم 463.93 0.0000 0.0000 463.93 463.61 01:02:47
تولا 5.41 0.0000 0.0000 5.41 5.41 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 804.70 0.2000 0.0200 805.00 804.65 01:05:36
گرم 25.87 0.0064 0.0006 25.88 25.87 01:05:36
کیلوگرم 25871.69 6.4301 0.6430 25881.33 25870.08 01:05:36
تولا 301.76 0.0750 0.0075 301.88 301.74 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1310.45 1.7000 0.1300 1312.75 1309.40 01:05:20
گرم 42.13 0.0547 0.0042 42.21 42.10 01:05:20
کیلوگرم 42131.91 54.6562 4.1796 42205.86 42098.16 01:05:20
تولا 491.42 0.6375 0.0488 492.28 491.03 01:05:20

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1141.55 0.2419 0.0200 1141.68 1141.24 01:05:53
گرم 36.70 0.0078 0.0006 36.71 36.69 01:05:53
کیلوگرم 36701.68 7.7788 0.6430 36705.71 36691.60 01:05:53
تولا 428.08 0.0907 0.0075 428.13 427.96 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12.93 0.0000 0.0000 12.93 12.92 01:02:47
گرم 0.42 0.0000 0.0000 0.42 0.42 01:02:47
کیلوگرم 415.73 0.0000 0.0000 415.73 415.44 01:02:47
تولا 4.85 0.0000 0.0000 4.85 4.85 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 721.09 0.1792 0.0200 721.36 721.05 01:05:36
گرم 23.18 0.0058 0.0006 23.19 23.18 01:05:36
کیلوگرم 23183.62 5.7621 0.6430 23192.26 23182.18 01:05:36
تولا 270.41 0.0672 0.0075 270.51 270.39 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1174.29 1.5234 0.1300 1176.36 1173.35 01:05:20
گرم 37.75 0.0490 0.0042 37.82 37.72 01:05:20
کیلوگرم 37754.41 48.9774 4.1796 37820.67 37724.16 01:05:20
تولا 440.36 0.5713 0.0488 441.13 440.01 01:05:20

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1001.93 0.2124 0.0200 1002.04 1001.65 01:05:53
گرم 32.21 0.0068 0.0006 32.22 32.20 01:05:53
کیلوگرم 32212.78 6.8274 0.6430 32216.32 32203.93 01:05:53
تولا 375.72 0.0796 0.0075 375.77 375.62 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11.35 0.0000 0.0000 11.35 11.34 01:02:47
گرم 0.36 0.0000 0.0000 0.36 0.36 01:02:47
کیلوگرم 364.88 0.0000 0.0000 364.88 364.63 01:02:47
تولا 4.26 0.0000 0.0000 4.26 4.25 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 632.90 0.1573 0.0200 633.13 632.86 01:05:36
گرم 20.35 0.0051 0.0006 20.36 20.35 01:05:36
کیلوگرم 20348.08 5.0573 0.6430 20355.67 20346.82 01:05:36
تولا 237.34 0.0590 0.0075 237.42 237.32 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1030.67 1.3371 0.1300 1032.48 1029.84 01:05:20
گرم 33.14 0.0430 0.0042 33.19 33.11 01:05:20
کیلوگرم 33136.75 42.9871 4.1796 33194.91 33110.20 01:05:20
تولا 386.50 0.5014 0.0488 387.18 386.19 01:05:20

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4679.71 0.9918 0.0200 4680.22 4678.42 01:05:53
گرم 150.46 0.0319 0.0006 150.47 150.41 01:05:53
کیلوگرم 150456.01 31.8885 0.6430 150472.54 150414.67 01:05:53
تولا 1754.89 0.3719 0.0075 1755.08 1754.41 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53.01 0.0000 0.0000 53.01 52.97 01:02:47
گرم 1.70 0.0000 0.0000 1.70 1.70 01:02:47
کیلوگرم 1704.26 0.0000 0.0000 1704.26 1703.08 01:02:47
تولا 19.88 0.0000 0.0000 19.88 19.86 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2956.07 0.7347 0.0200 2957.17 2955.88 01:05:36
گرم 95.04 0.0236 0.0006 95.08 95.03 01:05:36
کیلوگرم 95039.64 23.6211 0.6430 95075.07 95033.73 01:05:36
تولا 1108.53 0.2755 0.0075 1108.94 1108.46 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4813.94 6.2450 0.1300 4822.39 4810.08 01:05:20
گرم 154.77 0.2008 0.0042 155.04 154.65 01:05:20
کیلوگرم 154771.59 200.7797 4.1796 155043.23 154647.58 01:05:20
تولا 1805.23 2.3419 0.0488 1808.40 1803.78 01:05:20

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1707.93 0.3620 0.0200 1708.12 1707.46 01:05:53
گرم 54.91 0.0116 0.0006 54.92 54.90 01:05:53
کیلوگرم 54911.22 11.6382 0.6430 54917.25 54896.13 01:05:53
تولا 640.47 0.1357 0.0075 640.55 640.30 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.35 0.0000 0.0000 19.35 19.33 01:02:47
گرم 0.62 0.0000 0.0000 0.62 0.62 01:02:47
کیلوگرم 622.00 0.0000 0.0000 622.00 621.57 01:02:47
تولا 7.25 0.0000 0.0000 7.25 7.25 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1078.86 0.2681 0.0200 1079.26 1078.79 01:05:36
گرم 34.69 0.0086 0.0006 34.70 34.68 01:05:36
کیلوگرم 34686.17 8.6209 0.6430 34699.10 34684.01 01:05:36
تولا 404.57 0.1006 0.0075 404.72 404.55 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1756.92 2.2792 0.1300 1760.00 1755.51 01:05:20
گرم 56.49 0.0733 0.0042 56.59 56.44 01:05:20
کیلوگرم 56486.26 73.2776 4.1796 56585.40 56441.00 01:05:20
تولا 658.85 0.8547 0.0488 660.00 658.32 01:05:20

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8794.95 1.8641 0.0200 8795.91 8792.53 01:05:53
گرم 282.76 0.0599 0.0006 282.80 282.69 01:05:53
کیلوگرم 282763.91 59.9307 0.6430 282794.98 282686.22 01:05:53
تولا 3298.11 0.6990 0.0075 3298.47 3297.20 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 99.62 0.0000 0.0000 99.62 99.55 01:02:47
گرم 3.20 0.0000 0.0000 3.20 3.20 01:02:47
کیلوگرم 3202.96 0.0000 0.0000 3202.96 3200.74 01:02:47
تولا 37.36 0.0000 0.0000 37.36 37.33 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5555.57 1.3808 0.0200 5557.64 5555.22 01:05:36
گرم 178.62 0.0444 0.0006 178.68 178.60 01:05:36
کیلوگرم 178615.54 44.3931 0.6430 178682.13 178604.44 01:05:36
تولا 2083.34 0.5178 0.0075 2084.12 2083.21 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9047.22 11.7366 0.1300 9063.09 9039.97 01:05:20
گرم 290.87 0.3773 0.0042 291.39 290.64 01:05:20
کیلوگرم 290874.52 377.3411 4.1796 291385.04 290641.46 01:05:20
تولا 3392.71 4.4012 0.0488 3398.66 3389.99 01:05:20

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 140792.53 29.8404 0.0200 140808.01 140753.85 01:05:53
گرم 4526.59 0.9594 0.0006 4527.08 4525.34 01:05:53
کیلوگرم 4526581.68 959.3904 0.6430 4527079.14 4525338.02 01:05:53
تولا 52797.24 11.1902 0.0075 52803.04 52782.73 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1594.80 0.0000 0.0000 1594.80 1593.70 01:02:47
گرم 51.27 0.0000 0.0000 51.27 51.24 01:02:47
کیلوگرم 51274.09 0.0000 0.0000 51274.09 51238.56 01:02:47
تولا 598.05 0.0000 0.0000 598.05 597.64 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88935.44 22.1040 0.0200 88968.60 88929.92 01:05:36
گرم 2859.34 0.7107 0.0006 2860.41 2859.16 01:05:36
کیلوگرم 2859338.79 710.6596 0.6430 2860404.78 2859161.12 01:05:36
تولا 33350.82 8.2890 0.0075 33363.25 33348.74 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 144830.93 187.8840 0.1300 145085.13 144714.89 01:05:20
گرم 4656.42 6.0406 0.0042 4664.60 4652.69 01:05:20
کیلوگرم 4656419.18 6040.6064 4.1796 4664591.77 4652688.22 01:05:20
تولا 54311.64 70.4566 0.0488 54406.96 54268.12 01:05:20

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12297.44 2.6064 0.0200 12298.79 12294.06 01:05:53
گرم 395.37 0.0838 0.0006 395.42 395.26 01:05:53
کیلوگرم 395371.43 83.7974 0.6430 395414.88 395262.81 01:05:53
تولا 4611.54 0.9774 0.0075 4612.05 4610.27 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 139.30 0.0000 0.0000 139.30 139.20 01:02:47
گرم 4.48 0.0000 0.0000 4.48 4.48 01:02:47
کیلوگرم 4478.50 0.0000 0.0000 4478.50 4475.40 01:02:47
تولا 52.24 0.0000 0.0000 52.24 52.20 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7768.01 1.9307 0.0200 7770.91 7767.53 01:05:36
گرم 249.75 0.0621 0.0006 249.84 249.73 01:05:36
کیلوگرم 249747.15 62.0721 0.6430 249840.26 249731.63 01:05:36
تولا 2913.01 0.7240 0.0075 2914.09 2912.83 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12650.17 16.4106 0.1300 12672.37 12640.03 01:05:20
گرم 406.71 0.5276 0.0042 407.43 406.39 01:05:20
کیلوگرم 406712.01 527.6130 4.1796 407425.84 406386.13 01:05:20
تولا 4743.82 6.1540 0.0488 4752.14 4740.02 01:05:20

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1287.80 0.2729 0.0200 1287.94 1287.44 01:05:53
گرم 41.40 0.0088 0.0006 41.41 41.39 01:05:53
کیلوگرم 41403.56 8.7753 0.6430 41408.11 41392.18 01:05:53
تولا 482.92 0.1024 0.0075 482.98 482.79 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.59 0.0000 0.0000 14.59 14.58 01:02:47
گرم 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 01:02:47
کیلوگرم 468.99 0.0000 0.0000 468.99 468.67 01:02:47
تولا 5.47 0.0000 0.0000 5.47 5.47 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 813.47 0.2022 0.0200 813.77 813.42 01:05:36
گرم 26.15 0.0065 0.0006 26.16 26.15 01:05:36
کیلوگرم 26153.69 6.5002 0.6430 26163.44 26152.06 01:05:36
تولا 305.05 0.0758 0.0075 305.17 305.03 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1324.73 1.7185 0.1300 1327.06 1323.67 01:05:20
گرم 42.59 0.0553 0.0042 42.67 42.56 01:05:20
کیلوگرم 42591.15 55.2520 4.1796 42665.90 42557.03 01:05:20
تولا 496.78 0.6444 0.0488 497.65 496.38 01:05:20

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88757.13 18.8117 0.0200 88766.89 88732.75 01:05:53
گرم 2853.61 0.6048 0.0006 2853.92 2852.82 01:05:53
کیلوگرم 2853605.91 604.8101 0.6430 2853919.52 2852821.90 01:05:53
تولا 33283.95 7.0544 0.0075 33287.61 33274.80 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1005.38 0.0000 0.0000 1005.38 1004.68 01:02:47
گرم 32.32 0.0000 0.0000 32.32 32.30 01:02:47
کیلوگرم 32323.74 0.0000 0.0000 32323.74 32301.34 01:02:47
تولا 377.02 0.0000 0.0000 377.02 376.76 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 56065.86 13.9346 0.0200 56086.77 56062.38 01:05:36
گرم 1802.56 0.4480 0.0006 1803.23 1802.45 01:05:36
کیلوگرم 1802558.01 448.0075 0.6430 1803230.02 1802446.01 01:05:36
تولا 21024.71 5.2255 0.0075 21032.55 21023.41 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 91302.98 118.4441 0.1300 91463.23 91229.83 01:05:20
گرم 2935.46 3.8081 0.0042 2940.61 2933.11 01:05:20
کیلوگرم 2935456.87 3808.0634 4.1796 2940608.96 2933104.83 01:05:20
تولا 34238.64 44.4166 0.0488 34298.74 34211.21 01:05:20

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9999.56 2.1194 0.0200 10000.66 9996.81 01:05:53
گرم 321.49 0.0681 0.0006 321.53 321.40 01:05:53
کیلوگرم 321492.97 68.1391 0.6430 321528.30 321404.64 01:05:53
تولا 3749.84 0.7948 0.0075 3750.25 3748.81 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 113.27 0.0000 0.0000 113.27 113.19 01:02:47
گرم 3.64 0.0000 0.0000 3.64 3.64 01:02:47
کیلوگرم 3641.66 0.0000 0.0000 3641.66 3639.13 01:02:47
تولا 42.48 0.0000 0.0000 42.48 42.45 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6316.49 1.5699 0.0200 6318.85 6316.10 01:05:36
گرم 203.08 0.0505 0.0006 203.16 203.07 01:05:36
کیلوگرم 203079.80 50.4734 0.6430 203155.51 203067.18 01:05:36
تولا 2368.69 0.5887 0.0075 2369.57 2368.54 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10286.38 13.3442 0.1300 10304.43 10278.14 01:05:20
گرم 330.71 0.4290 0.0042 331.30 330.45 01:05:20
کیلوگرم 330714.46 429.0241 4.1796 331294.91 330449.48 01:05:20
تولا 3857.39 5.0041 0.0488 3864.16 3854.30 01:05:20

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1853.28 0.3928 0.0200 1853.49 1852.78 01:05:53
گرم 59.58 0.0126 0.0006 59.59 59.57 01:05:53
کیلوگرم 59584.43 12.6287 0.6430 59590.98 59568.06 01:05:53
تولا 694.98 0.1473 0.0075 695.06 694.79 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 20.99 0.0000 0.0000 20.99 20.98 01:02:47
گرم 0.67 0.0000 0.0000 0.67 0.67 01:02:47
کیلوگرم 674.93 0.0000 0.0000 674.93 674.46 01:02:47
تولا 7.87 0.0000 0.0000 7.87 7.87 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1170.68 0.2910 0.0200 1171.11 1170.60 01:05:36
گرم 37.64 0.0094 0.0006 37.65 37.64 01:05:36
کیلوگرم 37638.13 9.3546 0.6430 37652.16 37635.79 01:05:36
تولا 439.00 0.1091 0.0075 439.17 438.98 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1906.44 2.4732 0.1300 1909.79 1904.92 01:05:20
گرم 61.29 0.0795 0.0042 61.40 61.24 01:05:20
کیلوگرم 61293.51 79.5139 4.1796 61401.09 61244.40 01:05:20
تولا 714.92 0.9274 0.0488 716.17 714.34 01:05:20

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7729.07 1.6381 0.0200 7729.92 7726.94 01:05:53
گرم 248.50 0.0527 0.0006 248.52 248.43 01:05:53
کیلوگرم 248495.08 52.6675 0.6430 248522.39 248426.81 01:05:53
تولا 2898.40 0.6143 0.0075 2898.72 2897.61 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 87.55 0.0000 0.0000 87.55 87.49 01:02:47
گرم 2.81 0.0000 0.0000 2.81 2.81 01:02:47
کیلوگرم 2814.79 0.0000 0.0000 2814.79 2812.84 01:02:47
تولا 32.83 0.0000 0.0000 32.83 32.81 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4882.28 1.2134 0.0200 4884.10 4881.97 01:05:36
گرم 156.97 0.0390 0.0006 157.03 156.96 01:05:36
کیلوگرم 156968.70 39.0130 0.6430 157027.22 156958.94 01:05:36
تولا 1830.85 0.4550 0.0075 1831.54 1830.74 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7950.76 10.3142 0.1300 7964.72 7944.39 01:05:20
گرم 255.62 0.3316 0.0042 256.07 255.42 01:05:20
کیلوگرم 255622.75 331.6103 4.1796 256071.40 255417.93 01:05:20
تولا 2981.54 3.8678 0.0488 2986.77 2979.15 01:05:20

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 388.29 0.0823 0.0200 388.33 388.18 01:05:53
گرم 12.48 0.0026 0.0006 12.49 12.48 01:05:53
کیلوگرم 12483.73 2.6459 0.6430 12485.10 12480.30 01:05:53
تولا 145.61 0.0309 0.0075 145.62 145.57 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.40 0.0000 0.0000 4.40 4.40 01:02:47
گرم 0.14 0.0000 0.0000 0.14 0.14 01:02:47
کیلوگرم 141.41 0.0000 0.0000 141.41 141.31 01:02:47
تولا 1.65 0.0000 0.0000 1.65 1.65 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 245.27 0.0610 0.0200 245.36 245.26 01:05:36
گرم 7.89 0.0020 0.0006 7.89 7.89 01:05:36
کیلوگرم 7885.69 1.9599 0.6430 7888.63 7885.20 01:05:36
تولا 91.98 0.0229 0.0075 92.01 91.97 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 399.43 0.5182 0.1300 400.13 399.11 01:05:20
گرم 12.84 0.0167 0.0042 12.86 12.83 01:05:20
کیلوگرم 12841.81 16.6592 4.1796 12864.35 12831.52 01:05:20
تولا 149.78 0.1943 0.0488 150.05 149.66 01:05:20

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5334.50 1.1306 0.0200 5335.08 5333.03 01:05:53
گرم 171.51 0.0364 0.0006 171.53 171.46 01:05:53
کیلوگرم 171507.97 36.3504 0.6430 171526.82 171460.85 01:05:53
تولا 2000.44 0.4240 0.0075 2000.66 1999.89 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 60.43 0.0000 0.0000 60.43 60.38 01:02:47
گرم 1.94 0.0000 0.0000 1.94 1.94 01:02:47
کیلوگرم 1942.73 0.0000 0.0000 1942.73 1941.38 01:02:47
تولا 22.66 0.0000 0.0000 22.66 22.64 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3369.68 0.8375 0.0200 3370.94 3369.47 01:05:36
گرم 108.34 0.0269 0.0006 108.38 108.33 01:05:36
کیلوگرم 108337.69 26.9262 0.6430 108378.08 108330.96 01:05:36
تولا 1263.63 0.3141 0.0075 1264.10 1263.55 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5487.51 7.1188 0.1300 5497.14 5483.11 01:05:20
گرم 176.43 0.2289 0.0042 176.74 176.29 01:05:20
کیلوگرم 176427.39 228.8730 4.1796 176737.04 176286.03 01:05:20
تولا 2057.82 2.6695 0.0488 2061.43 2056.17 01:05:20

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11167.60 2.3669 0.0200 11168.83 11164.54 01:05:53
گرم 359.05 0.0761 0.0006 359.09 358.95 01:05:53
کیلوگرم 359046.56 76.0984 0.6430 359086.02 358947.91 01:05:53
تولا 4187.85 0.8876 0.0075 4188.32 4186.70 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 126.50 0.0000 0.0000 126.50 126.41 01:02:47
گرم 4.07 0.0000 0.0000 4.07 4.06 01:02:47
کیلوگرم 4067.04 0.0000 0.0000 4067.04 4064.22 01:02:47
تولا 47.44 0.0000 0.0000 47.44 47.40 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7054.32 1.7533 0.0200 7056.95 7053.88 01:05:36
گرم 226.80 0.0564 0.0006 226.89 226.79 01:05:36
کیلوگرم 226801.55 56.3692 0.6430 226886.11 226787.46 01:05:36
تولا 2645.37 0.6575 0.0075 2646.36 2645.21 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11487.93 14.9029 0.1300 11508.09 11478.72 01:05:20
گرم 369.35 0.4791 0.0042 369.99 369.05 01:05:20
کیلوگرم 369345.21 479.1384 4.1796 369993.46 369049.28 01:05:20
تولا 4307.98 5.5886 0.0488 4315.54 4304.52 01:05:20

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 194908.23 41.3100 0.0200 194929.65 194854.68 01:05:53
گرم 6266.45 1.3281 0.0006 6267.13 6264.72 01:05:53
کیلوگرم 6266440.43 1328.1464 0.6430 6267129.10 6264718.76 01:05:53
تولا 73090.64 15.4913 0.0075 73098.67 73070.56 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2207.79 0.0000 0.0000 2207.79 2206.26 01:02:47
گرم 70.98 0.0000 0.0000 70.98 70.93 01:02:47
کیلوگرم 70982.04 0.0000 0.0000 70982.04 70932.85 01:02:47
تولا 827.92 0.0000 0.0000 827.92 827.35 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 123119.10 30.6000 0.0200 123165.00 123111.45 01:05:36
گرم 3958.37 0.9838 0.0006 3959.85 3958.13 01:05:36
کیلوگرم 3958368.03 983.8121 0.6430 3959843.75 3958122.08 01:05:36
تولا 46169.70 11.4750 0.0075 46186.91 46166.83 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 200498.85 260.1000 0.1300 200850.75 200338.20 01:05:20
گرم 6446.19 8.3624 0.0042 6457.50 6441.02 01:05:20
کیلوگرم 6446182.91 8362.4029 4.1796 6457496.74 6441017.89 01:05:20
تولا 75187.12 97.5376 0.0488 75319.09 75126.88 01:05:20

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4639.58 0.9833 0.0200 4640.09 4638.31 01:05:53
گرم 149.17 0.0316 0.0006 149.18 149.12 01:05:53
کیلوگرم 149165.86 31.6151 0.6430 149182.25 149124.87 01:05:53
تولا 1739.84 0.3688 0.0075 1740.04 1739.37 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 52.55 0.0000 0.0000 52.55 52.52 01:02:47
گرم 1.69 0.0000 0.0000 1.69 1.69 01:02:47
کیلوگرم 1689.65 0.0000 0.0000 1689.65 1688.48 01:02:47
تولا 19.71 0.0000 0.0000 19.71 19.69 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2930.72 0.7284 0.0200 2931.81 2930.54 01:05:36
گرم 94.22 0.0234 0.0006 94.26 94.22 01:05:36
کیلوگرم 94224.68 23.4186 0.6430 94259.81 94218.83 01:05:36
تولا 1099.02 0.2732 0.0075 1099.43 1098.95 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4772.66 6.1914 0.1300 4781.04 4768.83 01:05:20
گرم 153.44 0.1991 0.0042 153.71 153.32 01:05:20
کیلوگرم 153444.43 199.0580 4.1796 153713.75 153321.48 01:05:20
تولا 1789.75 2.3218 0.0488 1792.89 1788.31 01:05:20

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 82047.19 17.3896 0.0200 82056.21 82024.65 01:05:53
گرم 2637.88 0.5591 0.0006 2638.17 2637.15 01:05:53
کیلوگرم 2637876.53 559.0871 0.6430 2638166.43 2637151.79 01:05:53
تولا 30767.72 6.5211 0.0075 30771.10 30759.27 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 929.38 0.0000 0.0000 929.38 928.73 01:02:47
گرم 29.88 0.0000 0.0000 29.88 29.86 01:02:47
کیلوگرم 29880.10 0.0000 0.0000 29880.10 29859.39 01:02:47
تولا 348.52 0.0000 0.0000 348.52 348.27 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 51827.35 12.8812 0.0200 51846.67 51824.13 01:05:36
گرم 1666.29 0.4141 0.0006 1666.91 1666.18 01:05:36
کیلوگرم 1666286.66 414.1386 0.6430 1666907.87 1666183.13 01:05:36
تولا 19435.27 4.8304 0.0075 19442.52 19434.06 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 84400.58 109.4899 0.1300 84548.71 84332.95 01:05:20
گرم 2713.54 3.5202 0.0042 2718.30 2711.37 01:05:20
کیلوگرم 2713539.65 3520.1781 4.1796 2718302.25 2711365.43 01:05:20
تولا 31650.24 41.0587 0.0488 31705.79 31624.88 01:05:20

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4777.93 1.0127 0.0200 4778.45 4776.61 01:05:53
گرم 153.61 0.0326 0.0006 153.63 153.57 01:05:53
کیلوگرم 153613.80 32.5578 0.6430 153630.68 153571.60 01:05:53
تولا 1791.72 0.3797 0.0075 1791.92 1791.23 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 54.12 0.0000 0.0000 54.12 54.08 01:02:47
گرم 1.74 0.0000 0.0000 1.74 1.74 01:02:47
کیلوگرم 1740.03 0.0000 0.0000 1740.03 1738.83 01:02:47
تولا 20.30 0.0000 0.0000 20.30 20.28 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3018.11 0.7501 0.0200 3019.23 3017.92 01:05:36
گرم 97.03 0.0241 0.0006 97.07 97.03 01:05:36
کیلوگرم 97034.35 24.1169 0.6430 97070.52 97028.32 01:05:36
تولا 1131.79 0.2813 0.0075 1132.21 1131.72 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4914.97 6.3760 0.1300 4923.60 4911.04 01:05:20
گرم 158.02 0.2050 0.0042 158.30 157.89 01:05:20
کیلوگرم 158019.96 204.9937 4.1796 158297.30 157893.34 01:05:20
تولا 1843.12 2.3910 0.0488 1846.35 1841.64 01:05:20

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1755.07 0.3720 0.0200 1755.26 1754.58 01:05:53
گرم 56.43 0.0120 0.0006 56.43 56.41 01:05:53
کیلوگرم 56426.63 11.9594 0.6430 56432.84 56411.13 01:05:53
تولا 658.15 0.1395 0.0075 658.22 657.97 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.88 0.0000 0.0000 19.88 19.87 01:02:47
گرم 0.64 0.0000 0.0000 0.64 0.64 01:02:47
کیلوگرم 639.16 0.0000 0.0000 639.16 638.72 01:02:47
تولا 7.46 0.0000 0.0000 7.46 7.45 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1108.64 0.2755 0.0200 1109.05 1108.57 01:05:36
گرم 35.64 0.0089 0.0006 35.66 35.64 01:05:36
کیلوگرم 35643.42 8.8588 0.6430 35656.71 35641.21 01:05:36
تولا 415.74 0.1033 0.0075 415.89 415.71 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1805.41 2.3421 0.1300 1808.58 1803.96 01:05:20
گرم 58.05 0.0753 0.0042 58.15 58.00 01:05:20
کیلوگرم 58045.14 75.2999 4.1796 58147.01 57998.63 01:05:20
تولا 677.03 0.8783 0.0488 678.22 676.49 01:05:20

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8523.73 1.8066 0.0200 8524.67 8521.39 01:05:53
گرم 274.04 0.0581 0.0006 274.07 273.97 01:05:53
کیلوگرم 274044.14 58.0825 0.6430 274074.25 273968.84 01:05:53
تولا 3196.40 0.6775 0.0075 3196.75 3195.52 01:05:53
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 96.55 0.0000 0.0000 96.55 96.48 01:02:47
گرم 3.10 0.0000 0.0000 3.10 3.10 01:02:47
کیلوگرم 3104.19 0.0000 0.0000 3104.19 3102.04 01:02:47
تولا 36.21 0.0000 0.0000 36.21 36.18 01:02:47
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5384.25 1.3382 0.0200 5386.26 5383.91 01:05:36
گرم 173.11 0.0430 0.0006 173.17 173.10 01:05:36
کیلوگرم 173107.45 43.0241 0.6430 173171.99 173096.70 01:05:36
تولا 2019.09 0.5018 0.0075 2019.85 2018.97 01:05:36
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8768.22 11.3747 0.1300 8783.61 8761.20 01:05:20
گرم 281.90 0.3657 0.0042 282.40 281.68 01:05:20
کیلوگرم 281904.64 365.7048 4.1796 282399.42 281678.76 01:05:20
تولا 3288.09 4.2655 0.0488 3293.86 3285.45 01:05:20
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.31 1.59 0.98 0.05 20.78 19.25 8.60 0.45